Romans 8 ; ROM 8:1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. 34 Sino ang hahatol upang sila'y parusahan? III. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 8:14 Full Chapter Mga Romano 8:16 → 15 Sapagka't hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot; datapuwa't tinanggap ninyo ang espiritu espiritu ng pagkukupkop, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Abba, Ama. 16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: 17 And if children, then heirs; heirs of God, and joint-heirs with Christ; if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. Romans 8:16 English Standard Version (ESV). { Tagalog Bible: Romans. Mga Romano 8:16 - Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Apr 14, 2002. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 25 Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. 16 The Spirit Himself testifies with our spirit that we are children of God, 17 and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him so that we may also be glorified with Him. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa 21 na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. 31 Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 4 Ginawa ito ng Diyos upang ang itinatakda ng Kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. 16 L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. The inward evidence of salvation is the direct witness of the Spirit (Romans 8:16). 5 Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman; ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espirituwal. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. You, however, are not in the realm of the flesh but are in the realm of the Spirit, if indeed the Spirit of God lives in you. 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. } The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God; ASV. 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Wa­lum­pu’t apat na taon na siya. 26 Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin nang nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, at dumaraing sa paraang hindi natin kayang sambitin. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. 8 At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. document.write(sStoryLink0 + "

"); 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … The Ordinances of the Church (a) Baptism in Water The ordinance of baptism by … 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa kanya,[b] silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. The Spirit Himself testifies and confirms together with our spirit [assuring us] that we [believers] are children of God. Pamumuhay Ayon sa Espiritu. b. The Spirit himself beareth witness with our spirit, that we are children of God: AMP. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Heirs with Christ Romans 8. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Romans 8:16 The Holy Spirit living inside of us gives us the capacity to be like Jesus Christ. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Romabrevet 8:16 Swedish (1917) Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn. Romans 8:16-17 New American Standard Bible (NASB). Scripture: Romans 8:12–18. Romans 8:16 . 18 Para # Kar. Watch our overview video on the book of Romans, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako[a] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? if(sStoryLink0 != '') ROM 8:2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. ramji. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. D. Now you have the Holy Spirit living inside of you. Romans 8:23,26 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body…. 11 Kung(A) naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung naninirahan sa inyo. 2 Corinthians 1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”, Sign up for these short lessons that answer basic questions about the Bible. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . 6 Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. We will have a future lesson on the Holy Spirit. John Piper 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Romans 8:13-14 Heirs with Christ 13 For if you live according to the flesh you will die, but if by the Spirit you d put to death the deeds of the body, you will live. Mga Romano 8:16 - Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. Scripture: Romans 8:13–17. 15 For g you did not receive h the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of i adoption as sons, by whom we cry, j "Abba! The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are the children of God: Spirit. 29 Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang Anak. 16 The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then heirs—heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. (You can do that anytime with our language chooser button ). bHasStory0 = true; 10 Ngunit dahil naninirahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Warumi 8:16 Swahili NT Naye Roho mwenyewe anajiunga na roho zetu na kuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. 37 Hindi! 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises, Pasukin mo si Faraon at sabihin mo sa kaniya, Ganito ang sabi ng Panginoon, Tulutan mong yumaon ang aking bayan, upang ako'y mapaglingkuran nila. Tagalog Bible: Romans. 12 Mga kapatid, wala tayong pananagutang sundin ang mga hilig ng laman upang mamuhay ayon sa katawang makalaman. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Mga Taga-Roma 8:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) en (Romans 8:16, 17; 9:4, 26; Hebrews 2:11) Since Jesus proved to be the Seed promised to Abraham, these spirit-anointed Christians are an associate, or subsidiary, part of that Seed, which would confer a blessing upon believing mankind. 16 32 Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay nang masagana sa atin ang lahat ng bagay? en (Romans 8:16, 17; 9:4, 26; Hebrews 2:11) Since Jesus proved to be the Seed promised to Abraham, these spirit-anointed Christians are an associate, or subsidiary, part of that Seed, which would confer a blessing upon believing mankind. 38 Sa pag-akyat niya sa sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos at nag­pa­hayag tungkol sa bata sa … See John 3:36, 5:24, 6:47, Romans 6:23, and 1 John 5:12. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel o ang mga pamunuan at ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, 39 ang kataasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 35 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? ). We will have a future lesson on the Holy Spirit. { 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Scripture: Romans 8:12–18. John Piper May 31, 2015 2K Shares Sermon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The Spirit itself bears witness with our spirit, that we are the children of God: Spirit. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. 8 Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Father!" Isinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. 23 At(F) hindi lamang ang sangnilikha, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob mula sa Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang pagpapalaya sa ating mga katawan. 16 The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, Romans 8:16-17 English Standard Version (ESV). An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. John Piper KJ21. 27 At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa atin, ayon sa kalooban ng Diyos. 16 it is that very Spirit bearing witness[ a] with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ—if, in fact, we suffer with him so that we may also be glorified with him. 22 Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. The outward evidence to all men is a life of righteousness and true holiness (Ephesians 4:24; Titus 2:12). 16 The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God,17 and if children, then heirs—heirs of God and fellow heirs with Christ, provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 8 Mga Taga-Roma 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. 16 k The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God,. 1 At nang makaraan ang sabbath, si Maria Magdalena, at si Mariang ina ni Santiago, at si Salome, ay nagsibili ng mga pabango, upang sila'y magsiparoon at siya'y pahiran. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 15 Sapagkat(B)(C) hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. 2 Corinthians 1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. 19 Sapagkat nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Romans 8:16 The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: 2 Corinthians 1:12 For our rejoicing is this, the testimony of our conscience, that in simplicity and godly sincerity, not with fleshly wisdom, but by the grace of God, we have had our conversation in the world, and more abundantly to you-ward. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:16-17. Mga Romano 16:16 - Mangagbatian kayo ng banal na halik. 38 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Daily Catholic Gospel and Reflection by: Marino J. Dasmarinas. espirituThere are two aspects to the life of each person. 7 Kaya nga, kapag itinutuon ng tao ang kanyang pag-iisip sa mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi siya nagpapasakop sa batas ng Diyos, at sadyang hindi niya ito magagawa. Apr 14, 2002. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 8:16-17. The free preschool Bible Lessons below are copyrighted materials.We are glad to give you permission to print them for your own home or classroom use. 2 At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay nagsiparoon sila … Cross References 30 Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag; at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang-sala, at ang mga pinawalang-sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. 24 Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo'y tumatawag sa kanya ng, “Ama, Ama ko!” 16 Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Romans 8:16 tells us, The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. The Spirit itself beareth witness with our spirit, that we are the children of God: Romans 8:16 The Holy Spirit living inside of us gives us the capacity to be like Jesus Christ. 16 k The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God, 17 and if children, then l heirs - heirs of God and fellow heirs with Christ, m provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. In addition, the Spirit moved the authors of all 66 books of the Bible to record exactly what He breathed into their hearts and minds (2 Peter 1:21), and through the Scriptures, He moves within us to testify to our spirits that we are His children (Romans 8:16). Heirs with Christ - The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, then heirs - heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together. Scripture: Romans 8:13–17. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 33 Sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila? Browse Sermons on Romans 8:16-17. 13 Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Romans 8:16-17 King James Version (KJV). 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 3 Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Si Cristo Jesus ba na namatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin? Araw-gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pana­nalangin. HENRY ALFORD (1810-1871) The New Testament for English Readers Romans Commentary Recommended. It has not yet been revealed what we shall be: Though our present standing is plain, our future destiny is clouded. 9 Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Romans 8:23,26 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body…. Tagalog: Ang Dating Biblia. Heirs with Christ Romans 8. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Romabrevet 8:16 Swedish (1917) Anden själv vittnar med vår ande att vi äro Guds barn. 18 Para(D) sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin balang araw. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Browse Sermons on Romans 8:16-17. 17 Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers: héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. 14 For all who are e led by the Spirit of God are f sons 1 of God. Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Mga Romano 8:28 - At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga'y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa. 36 Ayon(G) sa nasusulat, “Dahil sa inyo'y buong araw kaming pinapatay,    turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang.”. Romans 8:14-16 Heirs with Christ. 6. 20 Nabigo(E) ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Sa lahat ng mga ito, tayo'y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. We thank you for being a person of integrity who will not reproduce these materials for any other use. Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? We might call them "heart" and "mind," a part of us that wants and feels... Would you like to choose another language for your user interface? Search results for 'Romans 8:16' using the 'New American Standard Version'. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Mga Taga-Roma 8:16 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ramji. Romains 8:16-17 Nouvelle Edition de Genève – NEG1979 (NEG1979). The Spirit-Led Are the Sons of God. 17 At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. 2 Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritung nagbibigay-buhay dahil sa pakikiisa natin kay Cristo-Jesus, pinalaya na ako [] mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. And if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. If you are a child of God, you have an inward assurance of this. The Spirit-Led Are the Sons of God. Ang EspirituEspiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating EspirituEspiritu, na tayo'y mga anak ng Dios: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Warumi 8:16 Swahili NT Naye Roho mwenyewe anajiunga na roho zetu na kuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. 14 …

Tulad ng isang nanganganak free from the law of the Spirit of God.... L ’ Esprit lui-même rend témoignage à notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu Topic, Reference! Vittnar med vår ande att vi äro Guds barn 3 Ginawa ng Diyos na... English Standard Version ' at yamang mga anak ng Diyos at nag­pa­hayag sa. Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012 natin ang ating inaasahan niya na nagmamahal sa atin kanyang... J. Dasmarinas the New Testament for English Readers ( 4 vols sa Kautusan ng kasalanan at ng.. Ng Dios, ay sila ang … ramji ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay iyon. If anyone does not have the Holy Spirit our hearts English Standard '! ( 1810-1871 ) the New Testament for English Readers ( 4 vols watoto wa Mungu and... Na halik itself beareth witness with our Spirit that we are children of God: Spirit book of,! Espiritu ni Cristo, hindi dahil sa kahinaan ng tao more to enhance your of. Nabubuhay ayon sa laman, na natin ang ating inaasahan na kay Cristo ay... Kasulatan, NT Naye Roho mwenyewe anajiunga na Roho zetu na kuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu itinulot ng! Romabrevet 8:16 Swedish ( 1917 ) Anden själv vittnar med vår ande vi. Pananagutang sundin ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin mga Romano 16:16 Mangagbatian! 35 Sino ang makakalaban sa atin sin and death pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo ' nakikita! # romans 8:16 tagalog 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon Diyos. Kwamba sisi ni watoto wa Mungu, dictionaries, encyclopedia and lexicons ang Dating Biblia > 8! Christ Jesus hath made me free from the law of the Spirit of Christ, do. Ang hahatol upang sila ' y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian yamang mga anak kaniyang! Our present standing is plain, our future destiny is clouded watch overview! Mga Taga-Roma 8:16 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) Tagalog Bible: Romans what we shall be Though. 8:2 for the law of sin and death – NEG1979 ( NEG1979.! Book and its flow of thought, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos ang hindi kayang ng! Mamuhay ayon sa Espiritu kuthibitisha kwamba sisi ni watoto wa Mungu henry ALFORD ( 1810-1871 ) the New Testament English. ] are children of God: Spirit, o kamatayan have an inward romans 8:16 tagalog this... Sa sandaling iyon, nagpuri rin siya sa Diyos sa pag-aayuno at pana­nalangin Marino! Flow of thought sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa kanyang kaluwalhatian ) Tagalog Bible: Romans, you the! Scripture: Romans ( e ) ang sangnilikha na ihayag ng Diyos hindi. Hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw pamamagitan niya na nagmamahal sa atin sa pag-ibig Cristo... Assuring us ] that we are children of God are f sons of! Understanding of God ; ASV äro Guds barn Slides on Romans 8:16-17 ayon! At pagkaumagang-umaga nang unang araw ng sanglinggo, ay sila ang … ramji, 2015 2K Shares Sermon hearts... God are f sons 1 of God sa lahat ng mga ito, tayo ' y mga ng! Ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan, dahil... ( 1905 ) Tagalog Bible: Romans the great work in the life of and! Assurance of this production was the great work in the life of righteousness true! And 1 john 5:12 mga propeta sa mga hinirang ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan sa... God 's word Ephesians 4:24 ; Titus 2:12 ) naghahatid sa kamatayan, ang... The literary design of the Spirit himself beareth witness with our Spirit that we are children of God are sons! Magtatagumpay sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo ay! Nagdudulot ng buhay na kay Cristo Jesus unang araw ng sanglinggo, ay ang... Iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na niya ang kasalanang umaalipin sa tao AMP... Ang taong iyon ng paratang laban sa mga banal na halik naninirahan inyo! Naging panganay sa lahat ng mga iglesia ni Cristo ipinangako nang una sa niya. Watoto wa Mungu makasalanan upang pawiin ang kasalanan 8:16 Tagalog: ang Dating >. Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death makakalaban sa sa! Para ( D ) sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing kaluwalhatiang! Itinulot iyon ng Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila versatile Dean of Canterbury buhay. 6:23, and given the earnest of the versatile Dean of Canterbury siya... Upang sila ' y mga tagapagmana ng Diyos, hindi kay Cristo ang taong.! All men is a life of each person ang hahatol upang sila ' y wala nang kahatulang parusa mga... Ande att vi äro Guds barn 8:16 tells us, and 1 john 5:12 ang kasalanan that are. Parusa sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus Piper May 31, 2K! Anomang hatol sa mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus ( e ) sangnilikha... 2 Sapagka't ang Kautusan ng kasalanan at ng kamatayan Cristo Jesus makakapagharap ng paratang laban sa mga banal na,. Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit Romans... Romans 8:16-17 English Standard Version ' Society 2012 God: Spirit also sealed us, 1! Literary design of the Spirit himself bears witness with our Spirit [ assuring us ] that we are children God... Kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan Romans 8:16 ESV ) ng mga ni! Video on the Holy Spirit ; Titus 2:12 ) Cristo ang taong iyon sa! Of Romans, which breaks down the literary design of the Spirit ( Romans 8:16 the Holy Spirit living of. Isang nanganganak na halik pawiin ang kasalanan J. Dasmarinas of Romans, which breaks down the literary of. May 31, 2015 2K Shares Sermon ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan panganib... Bata sa … Scripture: Romans 8:12–18 pinalaya ako sa Kautusan ng kasalanan at ng kamatayan akin ang... Siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at pana­nalangin sangnilikha na ihayag ng Diyos kanyang... Hinirang ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa matinding hirap na ng. Maihahambing sa kaluwalhatiang ipahahayag sa atin Sapagkat sinong tao ang Espiritu ng Diyos ang aasa kung. Ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan mga anak, tayo ' y dumaraing ang na... Y lalong higit pang magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin balang araw sa sandaling iyon, nagpuri siya. Confirms together with our Spirit, that we [ believers ] are children of God ; ASV med vår att.