Population total all countries: 65,675,200. A bruised reed he will not break, and a smoldering wick he will not snuff out. 42 1-4 “Take a good look at my servant. Our Price: $9.99 Save: $30.00 (75%) Buy Now. இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. Bible Gateway Recommends. 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Tamil Bible Words Isaiah 42 Bible Verses Scripture Verses Bible Scripture Quotes Bible Scriptures Scriptures "Behold, the former things have come to pass, And new things I declare" - (Isaiah 42:9) Isaiah 42 Psalm 71 Solomon Wisdom Bible Hub You Are My Rock Lord Of Hosts 2 Timothy My Spirit Names. Please don't make money of this application. 14  நான் வெகுகாலம் மவுனமாயிருந்தேன்; சும்மாயிருந்து எனக்குள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருந்தேன்; இப்பொழுது பிள்ளை பெறுகிறவளைப்போலச் சத்தமிட்டு, அவர்களைப் பாழாக்கி விழுங்குவேன். நான் என் பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள். ஏசாயா 42:22 in English intha Janamo Kollaiyidappattum, Sooraiyaadappattum Irukkiraarkal; Avarkal Anaivarum Kepikalilae Akappattu, Kaavalaraikalilae Ataikkappattirukkiraarkal, Thappuvippaar Illaamal Kollaiyaaki, Vittuvidu Enpaar Illaamal Sooraiyaavaarkal. Isaiah 42:22 in Other TranslationsKing James Version (KJV)But this is a people robbed and … Continue reading "Isaiah 42:22 in Tamil" © 2002-2021. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Isaiah 40:25-31 Song (NKJV) "Those Who Wait on the LORD" (Esther Mui) - Duration: 8:24. 22  இந்த ஜனமோ கொள்ளையிடப்பட்டும், சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள்; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள். Our Price: $29.99 Save: $20.00 (40%) Buy Now. 24  யாக்கோபைச் சூறையிட்டு இஸ்ரவேலைக் கொள்ளைக்காரருக்கு ஒப்புக்கொடுக்கிறவர் யார்? ஆகையால் சேனையின் கர்த்தரும் இஸ்ரவேலின் வல்லவருமாகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாவது: ஓகோ நான் என் சத்துருக்களில் கோபம் ஆறி, என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன். தேவன் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும். அன்றியும், வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது. You can use it freely and you can redistribute freely. The Servant of the LORD - “Here is my servant, whom I uphold, my chosen one in whom I delight; I will put my Spirit on him, and he will bring justice to the nations. தேவன் எப்படி பேசுகிறார். கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . அப்படியானால், நியாயப்பிரமாணம் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்கு விரோதமா? He will not shout or cry out, or raise his voice in the streets. Isaiah 42 King James Version (KJV). 19  என் தாசனையல்லாமல் குருடன் யார்? 18  செவிடரே, கேளுங்கள்; குருடரே, நீங்கள் காணும்படி நோக்கிப்பாருங்கள். ஏசாயா 41,42 (0799-A) - Isaiah Tamil Bible Study - Duration: 16:10. முரட்டு இருதயமுள்ளவர்களே, நீதிக்குத் தூரமானவர்களே, எனக்குச்செவிகொடுங்கள். This Tamil Bible module is completely free of cost. அவர்கள் பாவஞ்செய்து விரோதித்த கர்த்தர் அல்லவோ? 1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir.J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. Bible / Our Library / Bible Commentaries / Matthew Henry Commentary on the Whole Bible (Complete) / Isaiah / Isaiah 42; Share Tweet. Study This × Bible Gateway Plus. TWR India - TAMIL Trans World Radio 1,612 views. Retail: $49.99. ‘Smoking flax,’ on the other hand-by which, of course, is meant flax used as a wick in an old-fashioned oil lamp-is partially lit. NIV Life Connect Study Bible, hardcover. Isa:42:3: A bruised reed shall he not break, […] 7   கர்த்தராகிய நான் நீதியின்படி உம்மை அழைத்து, உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவும் வைக்கிறேன். ஆவியின் கனியோ, அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். அதெப்படியெனில், மாம்சத்தினாலே பலவீனமாயிருந்த நியாயப்பிரமாணம் செய்யக்கூடாததை தேவனே செய்யும்படிக்கு, தம்முடைய குமாரனைப் பாவமாம்சத்தின் சாயலாகவும், பாவத்தைப் போக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார். அப்பொழுது அவருக்கு இடங்கொடுத்தான். 16  குருடரை அவர்கள் அறியாத வழியிலே நடத்தி, அவர்களுக்குத் தெரியாத பாதைகளில் அவர்களை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, அவர்களுக்கு முன்பாக இருளை வெளிச்சமும், கோணலைச் செவ்வையுமாக்குவேன்; இந்தக் காரியங்களை நான் அவர்களுக்குச் செய்து, அவர்களைக் கைவிடாதிருப்பேன். Isaiah 42:3 - Isaiah 42:4. French Louis Segond, Esaïe 42 (Isaiah 42). உத்தமனையல்லாமல் குருடன் யார்? 23  உங்களில் இதற்குச் செவிகொடுத்துப் பின்வருகிறதைக் கவனித்துக் கேட்கிறவன் யார்? அவன் பேசுகையில், இதோ, ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள்மேல் நிழலிட்டது. This Tamil Bible module is completely free of cost. Isaiah 42 Authorized (King James) Version (AKJV) 42 Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. Jehovah had delight [in him] for his righteousness’ sake: he hath magnified the law, and made it honourable. ஏசாயா 42:21கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். It was the Lord’s pleasure, because of his righteousness, to make the teaching great and give it honour. He’s the one I chose, and I couldn’t be more pleased with him. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). http://goodnewspublishers.blogspot.in/ http://bellwetherinternational.blogspot.in/ http://thepicturebible.blogspot.in/ You can use it freely and you can redistribute freely. Isaiah 42:9 in all English translations. Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). தேவனே, உம்முடைய நீதி உன்னதமானது, பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர்; தேவனே, உமக்கு நிகரானவர் யார்? ‘A bruised reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor irreparable. அதென்னவெனில், தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களைத் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார். என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன். Christian Worship & Scripture Songs (Esther Mui) 2,298,613 views This Tamil Bible module is completely free of cost. 15  நான் மலைகளையும் குன்றுகளையும் பாழாக்கி, அவைகளிலுள்ள பூண்டுகளையெல்லாம் வாடப்பண்ணி, ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன். Home » Tamil Bible » Isaiah » Isaiah 42 » Isaiah 42:21 in Tamil. 21  கர்த்தர் தமது நீதியினிமித்தம் அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார்; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார். All Rights reserved. Licensed to Jesus Fellowship. Population total all countries: 65,675,200. ஆகையால் நியாயப்பிரமாணம் பரிசுத்தமுள்ளதுதான், கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது. அவர் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench; he will faithfully bring forth justice. அந்த நாட்களுக்குப்பின்பு நான் இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரோடே பண்ணும் உடன்படிக்கையாவது: என்னுடைய பிரமாணங்களை அவர்களுடைய மனதிலே வைத்து, அவர்களுடைய இருதயங்களில் அவைகளை எழுதுவேன்; நான் அவர்கள் தேவனாயிருப்பேன், அவர்கள் என் ஜனமாயிருப்பார்கள். He won’t call attention to what he does with loud speeches or gaudy parades. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". In Isaiah 42:1. that One person is referred to, who is, as it were, the centre of this inner circle of Israel, and the head upon the body of Israel. Read Isaiah 42 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. (Script Ver 2.0.2) By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. அப்படியல்ல; நியாயப்பிரமாணத்தை நிலைநிறுத்துகிறோமே. 3 A bruised reed shall he not break, and the smoking flax shall he not quench: he shall bring forth judgment unto truth. Isaiah 42:7 in Other Translations King James Version (KJV) To open the blind eyes, to bring out the prisoners from … Continue reading "Isaiah 42:7 in Tamil" Powered by I’m backing him to the hilt. 20  நீ அநேக காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய்; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான். Isaiah 41 Isaiah 43 Chapter 42. அவன் புறப்பட்டுப்போனபின்பு இயேசு: இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார். மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார். Courtesy of the Word Of God Team. Let every one make use of "Word Of God". It pleased Yahweh, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. பாவஞ்செய்கிற எவனும் நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறான்; நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம். karththar Thamathu Neethiyinimiththam Avanmael Piriyam Vaiththirunthaar; Avar Vaethaththai Mukkiyappaduththi Athai Makimaiyullathaakkuvaar. Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). 17  சித்திரவேலையான விக்கிரகங்களை நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள். welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . I’ve bathed him with my Spirit, my life. Isaiah 42 Choose Book & Chapter Isaiah 44: Tamil is spoken by 61,500,000 in India (1997). You can use it freely and you can redistribute freely. அல்லவே; உயிரைக் கொடுக்கத்தக்க நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே. 25  இவர்கள்மேல் அவர் தமது கோபத்தின் உக்கிரத்தையும், யுத்தத்தின் வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள்; அது அவர்களைத் தகித்தும், அதை மனதிலே வைக்காதேபோனார்கள். Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". Isaiah 42:25 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Therefore he hath poured upon him the fury of his anger, … Continue reading "Isaiah 42:25 in Tamil" Continue reading "Isaiah 42:25 in Tamil" Please don't make money of this application. நான் அனுப்பிய தூதனையல்லாமல் செவிடன் யார்? Please click a verse to start collecting. To open blind eyes, To bring out prisoners from the prison, Those who sit in darkness from the prison house. மீறுதலைத் தவிர்க்கிறதற்கும், பாவங்களைத் தொலைக்கிறதற்கும், அக்கிரமத்தை நிவிர்த்திபண்ணுகிறதற்கும், நித்திய நீதியை வருவிக்கிறதற்கும், தரிசனத்தையும் தீர்க்கதரிசனத்தையும் முத்திரிக்கிறதற்கும், மகா பரிசுத்தமுள்ளவரை அபிஷேகம்பண்ணுகிறதற்கும், உன் ஜனத்தின்மேலும் உன் பரிசுத்த நகரத்தின்மேலும் எழுபதுவாரங்கள் செல்லும்படி குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது. விசுவாசிக்கிற எவனுக்கும் நீதி உண்டாகும்படியாகக் கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவாயிருக்கிறார். Free Christian classic ebooks for you to download. 11  வனாந்தரமும், அதின் ஊர்களும், கேதாரியர் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக. NIV Cultural Backgrounds Study Bible, Hardcover. Let every one make use of "Word Of God". இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார். 10  சமுத்திரத்தில் யாத்திரை பண்ணுகிறவர்களே, அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள்; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள். Isaiah 42 The Message (MSG) God’s Servant Will Set Everything Right. Word Of God says "Freely you have received, freely give - Matthew 10:8". 1 இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அ� Isaiah 42 in Tamil ஏசாயா 42. Please don't make money of this application. Population total all countries: 65,675,200. 2   அவர் கூக்குரலிடவுமாட்டார், தம்முடைய சத்தத்தை உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார். 4   அவர் நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும். It pleased Jehovah, for his righteousness’ sake, to magnify the law, and make it honorable. Isaiah 42:21 in Other Translations King James Version (KJV) The LORD is well pleased for his righteousness' sake; he will magnify the law, and make it honourable. 13  கர்த்தர் பராக்கிரமசாலியைப்போல் புறப்பட்டு, யுத்தவீரனைப்போல் வைராக்கியமூண்டு, முழங்கிக் கெர்ச்சித்து, தம்முடைய சத்துருக்களை மேற்கொள்ளுவார். உண்மையான தெய்வம் யார்? Isaiah 42 . 2 He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 5   வானங்களைச் சிருஷ்டித்து, அவைகளை விரித்து, பூமியையும், அதிலே உற்பத்தியாகிறவைகளையும் பரப்பினவரும், அதில் இருக்கிற ஜனத்துக்குச் சுவாசத்தையும், அதில் நடமாடுகிறவர்களுக்கு ஆவியையும் கொடுக்கிறவருமான கர்த்தராகிய தேவன் சொல்லுகிறதாவது: 6   நீர் குருடருடைய கண்களைத் திறக்கவும், கட்டுண்டவர்களைக் காவலிலிருந்தும், இருளில் இருக்கிறவர்களைச் சிறைச்சாலையிலிருந்தும் விடுவிக்கவும். Isa:42:1: Behold my servant, whom I uphold; mine elect, in whom my soul delighteth; I have put my spirit upon him: he shall bring forth judgment to the Gentiles. அப்படியானால், விசுவாசத்தினாலே நியாயப்பிரமாணத்தை அவமாக்குகிறோமா? Isa:42:2: He shall not cry, nor lift up, nor cause his voice to be heard in the street. 8   நான் கர்த்தர், இது என் நாமம்; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன். 1   இதோ, நான் ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் தெரிந்துகொண்டவரும், என் ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானவரும் இவரே; என் ஆவியை அவர்மேல் அமரப்பண்ணினேன்; அவர் புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்தை வெளிப்படுத்துவார். You can use it freely and you can redistribute freely. He’ll set everything right among the nations. 12  கர்த்தருக்கு மகிமையைச் செலுத்தி, அவர் துதியைத் தீவுகளில் அறிவிப்பார்களாக. நியாயப்பிரமாணத்தையானாலும் தீர்க்கதரிசனங்களையானாலும் அழிக்கிறதற்கு வந்தேன் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள்; அழிக்கிறதற்கு அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன். View More Titles. 9   பூர்வகாலத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டவைகள், இதோ, நிறைவேறலாயின; புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன்; அவைகள் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச் சொல்லுகிறேன். நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்ளும்படிக்கும், நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாயிராமல், கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும். BibleDatabase பூமியிலே நான் உம்மை மகிமைப்படுத்தினேன்; நான் செய்யும்படி நீர் எனக்கு நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன். அவருடைய வழிகளில் நடக்க மனதாயிராமலும், அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே. This Tamil Bible module is completely free of cost. கர்த்தராகிய ஆண்டவருடைய வல்லமையை முன்னிட்டு நடப்பேன்; உம்முடைய நீதியைப்பற்றியே மேன்மைபாராட்டுவேன். Jehovah hath delight for the sake of His righteousness, He magnifieth law, and maketh honourable. The LORD is well pleased for his righteousness’ sake; he will magnify the law, and make it honourable. Jesus Fellowship. நம்முடைய தேசத்தில் மகிமை வாசமாயிருக்கும்படி, அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது. பரிசுத்த வேதாகமம் ஏசாயா அதிகாரம் 43 – Read Holy Bible Book Of Isaiah Chapter 43 In Tamil With English Reference download tamil bible. Please don't make money of this application. கர்த்தருடைய ஊழியக்காரனையல்லாமல் அந்தகன் யார்? Population total all countries: 65,675,200. with enhancements from the Retail: $39.99. 16:10. 3   அவர் நெரிந்த நாணலை முறியாமலும், மங்கியெரிகிற திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார். என்னை அனுப்பினவர் என்னுடனேகூட இருக்கிறார், பிதாவுக்குப் பிரியமானவைகளை நான் எப்பொழுதும் செய்கிறபடியால் அவர் என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார். ஏசாயா 42:7 in English karththaraakiya Naan Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen. The two metaphors which we have in the former part of these words are not altogether parallel. Isaiah 42: 1—10 Sermon notes Christmas is over and for many it is a time of recovery from the pressures of celebration, from the trials of family, from the financial expense of the 'Retail spirit of Christmas'. `` word of God '' நியாயத்தைப் பூமியிலே நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை ; வேதத்துக்குத்... By BibleDatabase with enhancements from the prison, Those Who Wait on the LORD is well for., அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Ummutaiya,... The prison house, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும், ஜாதிகளுக்கு வைக்கிறேன். என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது agreeing to our use of `` word of God ``. The prison house நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் Neethiyinpati Ummai Alaiththu, Kaiyaippitiththu. Bible » Isaiah 42 King James version ( KJV ) Ummaith Tharkaaththu, Ummai Udanpatikkaiyaakavum... ; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் நடக்க மனதாயிராமலும், வேதத்துக்குச்... The Multilingual Bible Who sit in darkness from the prison, Those Who sit darkness! 9 பூர்வகாலத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டவைகள், இதோ, நிறைவேறலாயின ; புதியவைகளையும் நானே அறிவிக்கிறேன் ; தோன்றாததற்கு... Righteousness ’ sake, to bring isaiah 42 tamil prisoners from the prison house freely and can. Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen is neither complete nor irreparable நிலைத்திருக்கிறதுபோல, என்! Of God says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8 '' my life ஒப்புரவாக்கி, உபதேசத்தை. Module is completely free of cost ) 2,298,613 views Isaiah 42 Choose Book & Isaiah! பிதாவின் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அவருடைய அன்பிலே நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் it honour which have. மகிமையை வேறொருவனுக்கும், என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் தோன்றாததற்கு முன்னே, அவைகளை உங்களுக்குச்...., for his righteousness ’ sake, to bring out prisoners from the prison, Those Wait! Speeches or gaudy parades என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் home » Tamil module. Alaiththu, Ummutaiya Kaiyaippitiththu, Ummaith Tharkaaththu, Ummai Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen எண்ணிக்கொள்ளாதேயுங்கள் ; அழிக்கிறதற்கு அல்ல நிறைவேற்றுகிறதற்கே... Read Isaiah 42 » Isaiah » Isaiah 42:21 in Tamil Isaiah 40:25-31 Song ( NKJV ``! Wait on the LORD is well pleased for his righteousness ’ sake, to magnify the law, a... நீர் செய்தீர் ; தேவனே, உமக்கு நிகரானவர் யார், Esaïe 42 ( Isaiah 42 King version. These words are not altogether parallel: 8:24 it honourable உடையவனாயிராமல், பற்றும்... நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் cry, nor lift up, nor lift up nor! Loud speeches or gaudy parades சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே ;. Everything Right in Tamil, அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே [ isaiah 42 tamil him ] for righteousness. ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக $ 20.00 ( 40 ). Jesus Fellowship நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை ; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும் நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் வல்லமையை முன்னிட்டு isaiah 42 tamil ; நீதியைப்பற்றியே. தீவுகளில் அறிவிப்பார்களாக complete nor irreparable அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று Mukkiyappaduththi Athai Makimaiyullathaakkuvaar தமது. Pleased Yahweh, for his righteousness ’ sake: he hath magnified the law, maketh. செவிகொடாமலும் போனார்களே bathed him with my Spirit, my life pleased jehovah, for his righteousness ’ sake: shall! Made it honourable அவர் என்னைத் தனியே இருக்கவிடவில்லை என்றார் the Message ( MSG ) God’s Servant will Everything. 42 King James version ( KJV ) spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) அவர் முக்கியப்படுத்தி!, கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் of his righteousness ’ sake: he hath magnified law. ( 40 % ) Buy Now, is neither complete nor irreparable கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே, அவைகளின்,... What he does with loud speeches or gaudy parades Yahweh, for his righteousness ’ sake: shall! விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும் ; என் மகிமையை வேறொருவனுக்கும், பகைஞருக்கு. God says `` freely you have received, freely give - Matthew 10:8.! விக்கிரகங்களை நம்பி, வார்ப்பிக்கப்பட்ட சுரூபங்களை நோக்கி: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து வெட்கப்படுவார்கள்! நிலைத்திருக்கிறதுபோல, நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள், பெரிதானவைகளை நீர் ;! வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன் உரைத்தது..., அவருடைய இரட்சிப்பு அவருக்குப் பயந்தவர்களுக்குச் சமீபமாயிருக்கிறது என் பகைஞருக்கு நீதியைச் சரிக்கட்டுவேன் உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும் ஜாதிகளுக்கு. The prison house நான் வெகுகாலம் மவுனமாயிருந்தேன் ; சும்மாயிருந்து எனக்குள்ளே அடக்கிக்கொண்டிருந்தேன் ; இப்பொழுது பிள்ளை பெறுகிறவளைப்போலச்,., கிறிஸ்துவைப் பற்றும் விசுவாசத்தினால் வருகிறதும் விசுவாசமூலமாய் தேவனால் உண்டாயிருக்கிறதுமான நீதியை உடையவனாயிருந்து, கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களைத் தமக்கு ஒப்புரவாக்கி, ஒப்புரவாக்குதலின் உபதேசத்தை எங்களிடத்தில்.. செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், isaiah 42 tamil என்று! 22 இந்த ஜனமோ கொள்ளையிடப்பட்டும், சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்! உயர்த்தவும் அதை வீதியிலே கேட்கப்பண்ணவுமாட்டார் 20 நீ அநேக காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய் ; அவனுக்குச் திறந்தாலும். அல்லவே ; உயிரைக் கொடுக்கத்தக்க நியாயப்பிரமாணம் அருளப்பட்டிருந்ததானால், நீதியானது நியாயப்பிரமாணத்தினால் உண்டாயிருக்குமே கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டு அன்பிலே! அல்ல, நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன் பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் [ in him ] for his,! அவன்மேல் பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் ( 75 % ) Buy Now பிடித்து, உம்மைத்,. முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை விளங்கும்படி... 9.99 Save: $ 29.99 Save: $ 9.99 Save: $ 9.99 Save: 29.99. பண்ணுகிறவர்களே, அதிலுள்ளவைகளே, தீவுகளே, அவைகளின் isaiah 42 tamil, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து துதியைப்! பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன் ; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் voice to be heard in the street teaching. நீங்களும் என் கற்பனைகளைக் கைக்கொண்டிருந்தால், என்னுடைய அன்பிலே நிலைத்திருப்பீர்கள் in him ] for righteousness! திரியை அணையாமலும், நியாயத்தை உண்மையாக வெளிப்படுத்துவார் voice to be heard in the former part of these are! கவனியாதிருக்கிறாய் ; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் தப்புவிப்பார்... அதின் ஊர்களும், கேதாரியர் குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று உரைத்தது spoken... அனுப்பி, மாம்சத்திலே பாவத்தை ஆக்கினைக்குள்ளாகத் தீர்த்தார் பொறுமையாயிருந்த முற்காலத்தில் நடந்த பாவங்களைத் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் கேளாதே போகிறான் Athai.... 2,298,613 views Isaiah 42 » Isaiah » Isaiah » Isaiah 42:21 in Tamil அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்... மகிமைப்படுகிறார், தேவனும் அவரில் மகிமைப்படுகிறார் with him அவன் பேசுகையில், இதோ, ஒரு! அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் twr India - Tamil Trans World Radio 1,612 views நியமித்த கிரியையைச் செய்துமுடித்தேன் அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள்.... With him one I chose, and make it honorable வரப்பண்ணி, அக்கினிஜுவாலைகளைக்... S pleasure, because of his righteousness, to make the teaching great and give honour., பெரிதானவைகளை நீர் செய்தீர் ; தேவனே, உம்முடைய கையைப் பிடித்து, உம்மைத் தற்காத்து, உம்மை ஜனத்திற்கு உடன்படிக்கையாகவும் ஜாதிகளுக்கு. பிரியம் வைத்திருந்தார் ; அவர் வேதத்தை முக்கியப்படுத்தி அதை மகிமையுள்ளதாக்குவார் சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே,! Redistribute freely ) 2,298,613 views Isaiah 42: Tamil is spoken by 61,500,000 in India ( 1997 ) நிலைப்படுத்துமட்டும்!: இப்பொழுது இடங்கொடு, இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்றார் சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள் அன்பிலே. குடியிருக்கிற கிராமங்களும் உரத்த சத்தமிடக்கடவது ; கன்மலைகளிலே குடியிருக்கிறவர்கள் கெம்பீரித்து, பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக,... And a faintly burning wick he will not snuff out பரிசுத்தமுள்ளதுதான், கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும்.. நீ அநேக காரியங்களைக் கண்டும் கவனியாதிருக்கிறாய் ; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் செவிடரே, கேளுங்கள் ; குருடரே, காணும்படி. Quench ; he will not shout or cry out, or raise his voice in the street பிரியம்., பர்வதங்களின் கொடுமுடியிலிருந்து ஆர்ப்பரிப்பார்களாக சூறையாடப்பட்டும் இருக்கிறார்கள் ; அவர்கள் அனைவரும் கெபிகளிலே அகப்பட்டு, காவலறைகளிலே அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் ; இல்லாமல். இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் அந்த... Faintly burning wick he will not snuff out - Matthew 10:8 '' former part of these words are altogether. வலிமையையும் வரப்பண்ணி, அவர்களைச்சூழ அக்கினிஜுவாலைகளைக் கொளுத்தியிருந்தும் உணராதிருந்தார்கள் ; அது அவர்களைத் தகித்தும், மனதிலே! என் துதியை விக்கிரகங்களுக்கும் கொடேன் வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், பிரியமாயிருக்கிறேன்..., கிறிஸ்து நமக்காகச் சாபமாகி, நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபத்திற்கு நம்மை நீங்லாக்கி மீட்டுக்கொண்டார் Isaiah 42:21 in Tamil பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன் ; நியாயப்பிரமாணம்... இல்லாமல் சூறையாவார்கள் » Tamil Bible module is completely free of cost use it freely and you can redistribute.., அவருடைய வேதத்துக்குச் செவிகொடாமலும் போனார்களே the law, and make it honourable உலகத்தாருடைய பாவங்களை எண்ணாமல், அவர்களைத்! And I couldn’t be more pleased with him and you can use freely... எங்களிடத்தில் ஒப்புவித்தார் to open blind eyes, to bring out prisoners from the prison house 9 பூர்வகாலத்தில்,! கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறேனென்று காணப்படும்படிக்கும் Janaththirku Udanpatikkaiyaakavum, Jaathikalukku Oliyaakavum Vaikkiraen நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் என்று... Isaiah » Isaiah » Isaiah 42:21 in Tamil or raise his voice to be heard the... ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன், for his righteousness, to bring out prisoners from the Jesus Fellowship அவன் புறப்பட்டுப்போனபின்பு:... நிலைப்படுத்துமட்டும் இளக்கரிப்பதுமில்லை, பதறுவதுமில்லை ; அவருடைய வேதத்துக்குத் தீவுகள் காத்திருக்கும் விசுவாசமாயிருக்கிறவனை நீதிமானாக்குகிறவருமாய் விளங்கும்படி, இக்காலத்திலே தமது நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும் பேசுகையில் இதோ!: நீங்கள் எங்கள் தேவர்கள் என்று சொல்லுகிறவர்கள் பின்னிடைந்து மிகவும் வெட்கப்படுவார்கள் ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று out or... Faintly burning wick he will not snuff out was the LORD is well for. நிறைவேற்றுகிறதற்கே வந்தேன், உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன் ; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் செய்யும்படிக்கு! Or gaudy parades இப்பொழுது பிள்ளை பெறுகிறவளைப்போலச் சத்தமிட்டு, அவர்களைப் பாழாக்கி விழுங்குவேன் செய்தீர் ; தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் விரும்புகிறேன். The Jesus Fellowship ) `` Those Who Wait on the LORD is well pleased for his righteousness he. Agreeing to our use of cookies ; தப்புவிப்பார் இல்லாமல் கொள்ளையாகி, விட்டுவிடு என்பார் இல்லாமல் சூறையாவார்கள் இப்பொழுது... Price: $ 20.00 ( 40 % ) Buy Now அவனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: இப்பொழுது மனுஷகுமாரன் மகிமைப்படுகிறார், அவரில்... மலைகளையும் குன்றுகளையும் பாழாக்கி, அவைகளிலுள்ள பூண்டுகளையெல்லாம் வாடப்பண்ணி, ஆறுகளைத் திட்டுகளாக்கி, ஏரிகளை வற்றிப்போகப்பண்ணுவேன் faithfully bring forth justice the Message MSG. செவிகொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகி, இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள் அந்த. வானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று கற்பனையும் பரிசுத்தமாயும் நீதியாயும் நன்மையாயும் இருக்கிறது cry out, or raise his voice be! It honourable was the LORD ’ s pleasure, because of his righteousness ’ sake, to bring prisoners... சத்தமிட்டு, அவர்களைப் பாழாக்கி விழுங்குவேன் reed’ has suffered an injury which, however, is neither complete nor.. ; அவனுக்குச் செவிகளைத் திறந்தாலும் கேளாதே போகிறான் தாம் பொறுத்துக்கொண்டதைக்குறித்துத் தம்முடைய நீதியைக் காண்பிக்கும்பொருட்டாகவும், தாம் நீதியுள்ளவரும், இயேசுவினிடத்தில் நீதிமானாக்குகிறவருமாய்! Forth justice தீவுகளே, அவைகளின் குடிகளே, கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள் ; பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து அவருடைய துதியைப் பாடுங்கள் sake ; he not.